اخبار مرکز و رویدادهای پژوهشی
 
تاریخ بارگذاری: 1390/11/12
تعداد بازدید: 5738
 
مهلت ارسال مقالات به کنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن


 23 و 24 ارديبهشت ماه 1391
مهلت ارسال چکيده مقاله 30 بهمن ماه 1390هدف از برگزاري: خانواده به عنوان نخستين نهاد اجتماعي در جهان و مهمترين نهاد در فرهنگ ديني و اسلامي جامعه ايران، شناخته مي¬شود که البته در چند دهه اخير با چالش¬ها و نيازهاي تازه¬اي روبرو شده است. با توجه به جهاني بودن روندهاي تاثيرگذار بر وضعيت خانواده، بدون شک تبادل نظر پژوهشگران و متخصصان رشته¬هاي مختلف در کشورهاي منطقه و ديگر کشورها مي تواند به بهبود الگوهاي زندگي و رفع بحران¬هاي پيش رو کمک کند. با توجه به جايگاه خانواده در تثبيت ارزش¬هاي ملي و ديني و همچنين با توجه به پيشرفت مباحثات اخلاقي در ايران، دانشگاه شهيد بهشتي با تجربه حاصل از اجراي چهار کنگره ملي آسيب شناسي خانواده، در نظر دارد پنجمين کنگره دو سالانه خود را در سطح بين المللي برگزار نمايد، تا شرايط بحث و گفتگو و انجام فعاليت¬هاي پژوهشي در حوزه خانواده را گسترش دهد. آشنايي با دست آوردهاي علمي داخلي و خارجي، جلب مشارکت سياستگزاران، برنامه ريزان و متخصصان رشته¬هاي گوناگون براي استقراء کامل مسايل و مشکلات خانواده، پيش بيني چالش¬هاي نظري، تبيين بحران-هاي جهاني و ابداع راه¬حل¬ها از ديگر اهداف برگزاري اين همايش است.   محورهاي کنگره بين المللي " خانواده و جهاني شدن"
• تأثير جهاني شدن بر ساختار  خانواده
o تحولات ساختار خانواده در طول زمان و در مناطق گوناگون جهاني
o نقش توصيه هاي مراکز جهاني بر ساختار خانواده
o نقش جهاني شدن در تحولات مربوط به ساختار خانواده
o پيامدهاي جهاني شدن در شکل گيري – تشکيل خانواده
o تأثير جهاني شدن بر گسست نسلي
 تأثير جهاني شدن بر گسست جنسيتي
o تأثير جهاني شدن بر يکسان سازي خانواده
 
• تأثير جهاني شدن بر کارکردهاي خانواده               
o تاثير جهاني شدن بر انحرافات خانواده
o خانواده هاي چند مليتي و چالش هاي آنها
o آسيب هاي مربوط به خانواده هاي دور از وطن و چالشهاي آن ها
o مداخلات درماني و پيشگيرانه خانواده
o تأثير ارتباطات مجازي در تغيير نرخ ازدواج
o تأثير جهاني شدن بر تغيير ارزشها و باورهاي خانواده
o تأثير جهاني شدن بر روابط دروني خانواده
o تأثير جهاني شدن در چرخه هاي مختلف خانواده (ازدواج و والدگري و...)
o راههاي تحکيم خانواده در فرايند جهاني شدن
o تأثير جهاني شدن در تغيير نقش ها در خانواده
o چالش هاي بين فرهنگ خانواده در سطح بومي و در سطح جهاني
o تأثير جهاني شدن بر آداب و رسوم و فرهنگ هاي ملي و محلي
o تأثير جهاني شدن بر روابط بين فرهنگي خانواده


• تأثير جهاني شدن بر مطالعات خانواده  
o نقش جهاني شدن در مطالعات تطبيقي مربوط به آسيب شناسي خانواده
o جهاني شدن و نظريه هاي نوين در حوزه خانواده
o اهداف و اولويتهاي مطالعات آسيب شناختي خانواده در کشورهاي گوناگون
o روشهاي تحقيق در مطالعات آسيب شناختي خانواده
o  تاثيرجهاني شدن بر مطالعات اقتصادي فمينيسم
o نقش خانواده در تمدن سازي در عصر جهاني شدن
o تأثير جهاني شدن بر رشد خانواده گرايي
o تأثير جهاني شدن بر تفکر دفاع از حقوق زنان
o تأثير جهاني شدن بر مطالعات بين فرهنگي در خانواده
o تأثير جهاني شدن بر کارکردهاي خانواده در تربيت اجتماعي
o تأثير جهاني شدن بر کارکردهاي خانواده در تربيت اخلاقي ـ مذهبي
o تأثير جهاني شدن بر کارکردهاي خانواده در تربيت علمي ـ فني
o تأثير جهاني شدن بر کارکردهاي اقتصادي خانواده
o تأثير جهاني شدن بر کارکردهاي سياسي خانواده
o تأثير جهاني شدن بر کارکردهاي امنيتي خانواده
o تأثير جهاني شدن بر کارکردهاي اخلاقي خانواده


• تأثير جهاني شدن و فرهنگ بر خانواده      
o تأثير جهاني شدن بر فرهنگ سياسي  خانواده
o تأثير جهاني شدن بر تغييرات فضاي عمومي
o تأثير مذاهب و اديان بر روند جهاني شدن
o تأثير مذاهب بر تحولات جهاني خانواده
o تأثير فرهنگ خانواده بر پذيرش آثار جهاني شدن


• تأثير بحران¬هاي جهاني بر خانواده          
o تأثير بحران آب بر خانواده
o تأثير بحران معنويت بر خانواده
o تأثير بحران غذا بر خانواده
o تأثير بحران محيط زيست بر خانواده
o تاثير جنگ و اشغال نظامي بر خانواده


• تأثير رسانه¬هاي جهاني بر خانواده       
o تأثير ارتباطات مجازي و خانواده
o تأثير رسانه هاي فراملي و خانواده
o تأثير رسانه هاي ملي و محلي بر خانواده
o نقش رسانه در ارتقاي امنيت فرهنگي خانواده
o جايگاه خانواده در سياستها و برنامه هاي رسانه
o تأثير مطبوعات بر خانواده
o تأثير رسانه هاي تخصصي بر خانواده
o تأثير رسانه هاي عمومي بر خانواده


• تأثير جهاني شدن بر مناسبات خانواده با ساير نهادهاي اجتماعي
o     تأثير جهاني شدن بر مناسبات خانواده با دولت
o تأثير جهاني شدن بر مناسبات خانواده با نهادهاي آموزشي
o تأثير جهاني شدن بر مناسبات خانواده با نهادهاي حمايتي
o تأثير جهاني شدن بر مناسبات خانواده با بازارهاي داخلي و بين المللي
o تأثير جهاني شدن بر مناسبات خانواده با تشکل هاي مدني
o تأثير جهاني شدن بر مناسبات خانواده با نهادهاي مذهبي


• تأثير جهاني شدن بر سياست¬گذاري در حوزه خانواده     
o تأثير جهاني شدن بر سياست¬هاي حمايتي در حوزه خانواده (برنامه هاي تامين اجتماعي و يارانه¬ها)
o تأثير جهاني شدن بر سياست¬هاي آموزشي در حوزه خانواده
o تأثير جهاني شدن بر سياست¬گذاري هاي اقتصادي کشورها در حوزه خانواده (تجارت، توليد، مصرف)
• جهاني شدن و آموزش خانواده  
o سيماي خانواده در برنامه هاي درسي در عصر جهاني شدن
o نقش آموزش و پرورش در ارتقاي جايگاه  خانواده
o تاثير برنامه هاي آموزشي بر خانواده
o  رابطه آموزشهاي مدرسه اي با نيازهاي خانواده
o تاثيرجهاني شدن بر  برنامه هاي آموزش خانواده
o تاثير برنامه هاي  آموزش خانواده بر تحکيم خانواده
o تاثير سطح آموزشي والدين بر عملکرد خانواده
o تاثير نهادهاي بين المللي آموزشي بر خانواده
• تأثير مهاجرت بر خانواده در عصرجهاني شدن     
o تأثير مهاجرت بر ساختار خانواده
o تأثير مهاجرت بر ارزشهاي خانواده
o تأثير مهاجرت بر روابط درون خانواده
o تأثير مهاجرت بر روابط بيرون خانواده
o تاثير مهاجرت بر کارکردهاي خانواده
• پيامدهاي حقوقي جهاني شدن براي خانواده
o پيامدهاي حقوقي سبک هاي جديد ازدواج و فرزندآوري
o تاثير اعلاميه¬ها و ميثاق هاي بين¬المللي  و منطقه¬اي  بر حقوق خانواده
o تاثير حقوق بشر جهاني بر جايگاه خانواده
o تاثير جهاني شدن بر حقوق و تکاليف اعضاي خانواده
o تاثير جهاني شدن بر حقوق ديني خانواده
o تحولات حقوق خانواده در ايران در پرتو جهاني شدن• تأثير جهاني شدن بر اقتصاد خانواده
o تأثير جهاني شدن بر اشتغال زنان و خانواده
o جهاني شدن و فرهنگ اقتصادي خانوارها
o  تاثير جهاني شدن بر  کسب و کار خانواده  و بنگاه ها ي زودبازده
o  تاثير جهاني شدن بر فقروابسته به جنسيت
o تاثير جهاني شدن بر عدالت اقتصادي در خانواده
o  تاثير اقتصاد جهاني بر  نقش والدگري
o  تاثير جهاني شدن  بر مديريت منابع و مصارف در خانواده
o جهاني شدن و حمايت دولتي از اقتصاد خانواده
o جهاني شدن و اقتصاد جمعيت شناختي و مساله تنظيم خانوادهنشاني: تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي،
          پژوهشکدة خانواده
کدپستي: 1983963113
تلفن: 22431814-29902366-22431701
 نمابر: 29902368


E-mail: family.global@mail.sbu.ac.ir
Web: http://familycongress.sbu.ac.ir
 


http://www.iranwomen.org/Zanan/HomePage/HPDetails7.aspx?id=5634
به اشتراک بگذارید:    اشتراک گذاری در سروش  اشتراک گذاری در تلگرام  اشتراک گذاری در ایتا  اشتراک گذاری در فیسبوک  اشتراک گذاری در توئیتر


منبع: منابع قدیمی

پژوهشکده زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سال 1377 تاسیس گردید. ادامه ...
نشـانی‌مرکز‌قـم:بلوار الغدیر ، کوچه 10 ،پلاک5 پژوهشکده زن و خانواده
تلفـن: 58-32603357 (۰۲۵)
فکس: 32602879 (۰۲۵)
سامانه‌پیامکی: 1۰۰۰2532907610
نشـانی‌دفترتهــران: بلوارکشاورز،خیابان نادری،ک حجت‌دوست،پ ۵۶
تلفـــــــــــــــــــــــــــــــــن: ۴ ۴ ۹ ۳ ۸ ۹ ۸ ۸   (۱ ۲ ۰)
عضویت در خبرنامه
کلیه حقوق و امتیازات متعلق به پژوهشکده زن و خانواده می باشد.
Wrc.ir © 1380 - 1397
پورتال جدید پژوهشکده زن و خانواده راه اندازی شد

انتقال به پورتال جدید
χ