بسم الله الرحمن الرحیم
Bullet w w w . w r c . i r  

          اضافه به علاقه مندیها           ارسال به دوست           پرینت             بازگشت  

9221
715
27
طلیعه خادمیان - زهرا قناعتیان
فصلنامه پژوهشنامه علوم اجتماعي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار - علمی پژوهشی سال دوم شماره 4
زمستان - 1387

زنان معتاد     اعتیاد     عوامل اجتماعی     مراکز بازپروری زنان    

آسيب‌شناسي اجتماعي زنان     زن و اعتياد / اعتياد زنان / خانواده و اعتیاد     طلاق     روابط خانوادگي     روابط زوجين    

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر است به عبارت دیگر، در این مقاله سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که کدام یک از عوامل اجتماعی بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر مؤثر است؟ رویکرد متفاوت و نو این تحقیق، پرداختن به زنان معتاد در مراکز بازپروری تولد دوباره و خانه خورشید است که بویژه در مرکز تولد دوباره این گونه پژوهش‌ها در خصوص زنان به این صورت و با این حجم نمونه انجام نشده است. فرضیات از چهار دیدگاه نظری عمده یعنی نظریه فشار آگینو، نظریه یادگیری ساترلند، نظریه بوم شناختی شاو و مکی، نظریه کنترل اجتماعی هیرشی استنتاج شدند. که متغیرهای مستقل عبارتند از نابسامانی خانوادگی،‌از هم گسستگی خانوادگی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی،‌ در دسترس بودن مواد مخدر، اعتیاد اعضای خانواده، گروه همسالان و نظارت والدین و متغیر وابسته شدت اعتیاد، نوع ماده مصرفی و نحوه استعمال مواد می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی است و داده‌های مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه و با شیوه نمونه‌گیری نمونه در دسترس با حجم نمونه 200 از زنان معتاد دو مرکز تولد دوباره و خانه خورشید جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند کای اسکوئر، ضرایب همبستگی کرامز و گاما و رگرسیون چند متغیره خطی به کمک نرم‌افزار (SPSS) مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌دهد از هم‌گسستگی خانواده زن و شوهری، از هم‌گسستگی خانواده پدر و مادری،‌ نابسامانی خانواده زن و شوهری، پایگاه اقتصادی – اجتماعی،‌در دسترس بودن مواد مخدر، اعتیاد اعضای خانواده از عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر بوده است.

دانلود دانلود

 
 
 
 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*