بسم الله الرحمن الرحیم
Bullet w w w . w r c . i r  

          اضافه به علاقه مندیها           ارسال به دوست           پرینت             بازگشت  

11893
579
31
حسن غنیمتی - محمدصادق مهدوی
فصلنامه تاریخ ادبیات (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی) - دانشگاه شهید بهشتی - علمی پژوهشی پیاپی 35
پائیز - 1381
علمی - پژوهشی

تربیت     جامعه‌شناسی     شخصیت     والدین     فرزندسالاری     فرزندمحوری    

تربيت در خانواده     حقوق کودک / كودک / حقوق فرزندان     خانواده/ اركان خانواده / ساختار خانواده     مادري/ نامادري     روابط خانوادگي    

این مقاله ابتدا مهفوم سازیهای اولیه از فرزند سالاری و مفاهیم مرتبط با آن را در ادبیات جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد و پس از روشن ساخن نکات ابهام مفاهیم قبلی، با توجه به جامعۀ ایران و با استفاده از اصطلاحات الگوهای کنشی و بالاخص الگوهای ساختاری میان کنشگران ـ که خود متأثر از الگوهای کنشی هستند ـ فرزند سالاری ارائه میدهد تا به برخی سؤالات جواب دهد: آیا پدیدهای که در جامعۀ ما به عنوان فرزند سالاری وجود دارد همان پدیدهای است که در غرب به تنوان فرزند محوری از آن یادشده است؟ علل موجدۀ فرزندسالاری کدامند؟ مقالۀ حاضر نتیجۀ یک بررسی میدانی است که در شهر تهران انجام شده است: این پدیده، براساس مطالعات و اطلاعات محقق، تنها در ایران خود را نمایان ساخته و به این صورت در هیج جای دیگر دیده نشده است. این تحقیق، در این زمینه گام نخست به حساب میآید و مطالعات دیگر لازم است تا این پدیده در سایر شهرها و از ابعاد دیگری روشن شود.

دانلود دانلود

 
 
 
 
نام
نام خانوادگی *
ایمیل

کد امنیتی *

*